Previous The Eiffel Tower, Paris, 2011,  5x7" tintype Next

The Eiffel Tower, Paris, 2011, 5x7" tintype